14 Μαΐ 2008

Settings dreambox dual dish 13est-1west Crete

Στην Κατηγορια των settings προστεθηκαν settings για χρηση σε 2 πιατα με disecq. Το ένα ειναι1.40 στραμμενο στη 1 μοιρα δυτικα και το δευτερο 0.80 στις 13 ανατολικα για την περιοχη της Κρητης

Download link
http://rapidshare.com/files/114890154/otrellaras_settings__1west_13_est.rar.html


Όροι χρήσης:
Η χρήση του αρχείου είναι για μη εμπορικούς - κερδοσκοπικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση του αρχείου και του link χωρίς την αναφορά της πηγής προέλευσης και της άδειας του δημιουργού.Απαγορεύεται ρητά η εμπορική τους χρήση από επαγγελματίες και κάθε είδους εμπορική - οικονομική εκμετάλλευση.Ο δημιουργός και η ιστοσελίδα δεν ευθύνονται σε καμιά περίπτωση για τυχών βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η χρήση τους στους δέκτες.. Desclaim:
The use of file is for not commercial - speculative aims. Is prohibited the use of file and link without the report of source of origin and authorisation of author.Is expressly prohibited their commercial use by professionals and all kinds commercial - economic exploitation.The author and the web page is not accountable in no case for chances damage that it can cause their use in the receptors.
Desclaim :
L'emploi de l'archive est dans non commerciaux - des buts spéculatifs. Est interdit l'emploi de l'archive et link sans le rapport de la source d'origine et de l'autorisation de l'auteur.Est interdit expressément leur emploi commercial par professionnels et de tous types commercial - exploitation économique.L'auteur et la page Web ne sont responsables dans aucun cas pour de chances des dommages que il peut provoquer leur emploi aux récepteurs.
Desclaim:
Der Gebrauch der Akte ist für nicht kommerzielles - spekulative Ziele. Wird dem Gebrauch von Akte und Verbindung ohne den Report der Quelle von Ursprung und der Ermächtigung des Autors verboten.Wird ausdrücklich ihrem kommerziellen Gebrauch durch Fachleute und alle Arten Werbung - ökonomische Ausnutzung verboten.Der Autor und die Webseite ist nicht in keinem Fall für Wahrscheinlichkeiten beschädigen verantwortlich, daß sie ihren Gebrauch in den Empfängern verursachen kann.
Desclaim:
L'uso dei settagi è per non commerciale - obiettivi speculativi. È proibito l'uso dei settagi e del collegamento senza il permesso della fonte dell'origine e dell'autorizzazione dell'autore.Espressamente è proibito il loro uso commerciale dai professionisti e da tutto l'annuncio pubblicitario di generi - sfruttamento economico.L'autore ed il Web page non è responsabili in nessun caso per la possibillita di danneggiano che può causare il loro uso nei ricevitori.
Desclaim:
Польза архива для коммерчески - умозрительные цели. Запрещает пользе архива и соединения без рапорта источника начала и утверждения автора.Курьерски запрещает их коммерческому потреблению профессионалами и всей рекламой видов - экономическая эксплуатация.Автор и web page не подотчетны никоим образом для шансов повреждают что оно может причинить их пользу в приемных устройствах.

Δεν υπάρχουν σχόλια: